MENU
 

Majlis Daerah Tapah
Photo Name Designation Tel Fax Email
Tuan Shahrul Affendi Bin Baharudin Yang DiPertua M54 05-4011326 05-4012288 ydpmdtapah@mdtapah.gov.my
Tn.Hj.Muhamad Sahlan B.Husnin Setiausaha N48 05-4011326 05-4012288 muhamadsahlan@mdtapah.gov.my
Management Services Department
Photo Name Designation Tel Fax Email
Pn. Mazilah Bt. Musa Penolong Pegawai Tadbir 05-4011326 05-4012288 mazilah@mdtapah.gov.my
Muhamad Hilman Bin Mohd Nasir Penolong Pegawai Tadbir N29 05-4011326 05-4012288 hilman@mdtapah.gov.my
Mohd Iqbal Bin Mohd Noor Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29 05-4011326 05-4012288 iqbal@mdtapah.gov.my
 Syahida Bt. Mohd. Zin Syahida Bt. Mohd. Zin Ketua Pembantu Tadbir N22 05-4011326 05-4012288 syahida@mdtapah.gov.my
Sarah Mawarni Binti Ismail Pembantu Tadbir N22 (KUP) 05-4011326 05-4012288 sarah@mdtapah.gov.my
Norsahani Azura Binti Jaafar Pembantu Tadbir N19 05-4011326 05-4012288 azura@mdtapah.gov.my
Pn. Sharina Bt. Sariadin Pn. Sharina Bt. Sariadin Pembantu Tadbir 05-4011326 05-4012288 sharina@mdtapah.gov.my
Natasha Shamira Binti Sharul Zahri Pembantu Tadbir N19 05-4011326 05-4012288 natasha@mdtapah.gov.my